INTERNATIONAL FOCUS 2007 | R a s m a H a i d r i | Rasma Haidri